Amadoor premium – Cửa sổ quay lật

Đam mê là khi bạn dồn nhiều tâm huyết vào một việc gì đó hơn cần thiết

Là khi bạn không thể chịu đựng nổi câu nói “thế là được rồi”

Là khi bạn cảm thấy ức chế khi phải làm việc với những con người nửa vời, nửa vời với tình yêu, công việc và với chính mình

Khi bạn nhận ra rằng bạn yêu một điều gì đó và muốn làm nó tốt nhất có thể trong khả năng tâm trí lực của bạn

Đó là chúng tôi & chúng tôi đam mê làm cửa.